Regulamin "Wygraj poduszkę do krzesełka Nomi"

Regulamin konkursu „ Wygraj poduszkę  do krzesełka NOMI”

Informacje Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w akcji promocyjnej „ Wygraj poduszkę do krzesełka Nomi” oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”)
 2. Organizatorem Konkursu jest Miko Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-691, przy ul. Obornickiej 281, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000175996, NIP 7811736744 zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs jest prowadzony w serwisie Facebook na profilu Nomi Polska.
 4. Poprzez przystąpienie do Konkursu, każdy z Uczestników akceptuje warunki Regulaminu.
 5. Użytkownik, akceptując niniejszy regulamin, przyjmuje do wiadomości, że akcja promocyjna nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana, ani administrowana przez Facebook, oraz że Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z organizacją Konkursu.
 6. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. Nr 2015, poz. 612). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 7. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Czas trwania konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.07.2021 i obejmuje krzesełka zakupione od 1.07.2021 oraz trwa do wyczerpania zapasów

 

Warunki uczestnictwa w konkursie

1.W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zakupiły produkt w sklepie naszej dystrybucji.

 

 

Zasady udziału w konkursie

 1. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
 3. a) posiada konto osobiste w serwisie Facebook®, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook® (dalej „Profil”). Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.
 4. b) doda zdjęcie z krzesełkiem w formie postu na Instagram z oznaczeniem marki @nomi_polska na Instagramie oraz sklepu, w którym zostało zakupione krzesełko.
 5. c) zaobserwuje na Instagramie profil @nomi_polska oraz sklep, w którym zostało zakupione krzesełko
 6. Po spełnieniu warunków napisze wiadomość z dołączonym dowodem zakupu oraz kolorem wybranej przez siebie poduszki na konto @nomi_polska na Instagramie

 

Wyłonienie Zwycięzców

 1. Nagrodą w akcji promocyjnej Nomi jest poduszka do krzesełka Nomi w wybranym przez siebie kolorze pośród dostępnych w ofercie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Zwycięzcę adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Zwycięzcy powstałej w związku z podaniem przez Zwycięzcę błędnego adresu do korespondencji.
 3. Nagrodę Organizator wysyła kurierem w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania od zwycięzcy jego danych korespondencyjnych na adres podany przez Zwycięzcę.
 4. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.
 5. Każdy kto opublikuje zdjęcie z krzesełkiem w formie posta na platformie Instagram , zaobserwuje i oznaczy wyżej wymienione profile, otrzyma poduszkę w wybranym przez siebie kolorze z dostępnych w puli (do wyczerpania zapasów).

 

 

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu Miko Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Obornickiej 281. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, komunikowania się z Uczestnikami i przesyłania informacji o produktach Nomi, oraz wydania nagród.
 2. W związku z prowadzeniem akcji od Zwycięzcy zebrane będą następujące dane osobowe: adres email, imię i nazwisko, adres, miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy.
 3. Administrator, o którym mowa w ust. 1 powyżej przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 1182) (dalej jako „Ustawa”). Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w akcji promocyjnej, otrzymania nagród. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia akcji promocyjnej. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników i Głosujących zostaną usunięte.

 

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na profilu Nomi Polska w serwisie Facebook®
 2. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym powiadomi Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany nie mogą jednak naruszać praw nabytych Uczestników.

Powrót do wszystkich wpisów

Znajdź nas na Facebooku
Znajdź nas na Instagramie