• Produkty: 0
  • Suma: 0,00 PLN

Wyłączny dystrybutor marek:

Regulamin


Regulamin sklepu internetowego miko.poznan.pl

 

§ 1


Słownik pojęć

 

1. Sprzedawca –  "MIKO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Obornickiej 281, 60-691 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000175996, NIP: 7811736744, REGON: 634523477, kapitał zakładowy 50.000,00 zł.
2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.sklepmiko.pl
3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).
4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
5. Regulamin – niniejszy regulamin.
6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności wózki i akcesoria dziecięce.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

 

§ 2


Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.
4. Sprzedawca może porozumiewać się Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt”, pocztę e-mail (sklep@miko.poznan.pl), telefonicznie pod numerami 61 842 29 74 i 609427426 (od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00-16:00, w piątki w godz. 8:00-15:00), faksem pod numerem 61 822 17 88, pisemnie listem oraz osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.
6. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
7. Towary oferowane przez Sprzedawcę są nowe, wolne od wad, posiadają wymagane atesty i instrukcje użytkowania oraz są objęte gwarancją.
8. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
9. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie całej Polski.
10. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
11. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może dokonać Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego. Rejestracja jest jednorazowa i nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie. Kolejne Zamówienia zarejestrowanego Kupującego realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.
12. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

 

§ 3


Składanie zamówień

 

1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając interaktywny formularz Zamówienia (dodając wybrany Towar poprzez funkcję „Do koszyka” i następnie przechodząc do zakładki „Przejdź do koszyka” i wykonując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane na stronie komunikaty i informacje, aż do kliknięcia przycisku „Wyślij z obowiązkiem zapłaty”
2. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje niezwłocznie (w ciągu 1 dnia roboczego) e-mail potwierdzający złożenie zamówienia.
3. Po potwierdzeniu dostępności Towaru  Kupujący otrzymuje e-mail zawierający wszystkie istotne warunki umowy sprzedaży i potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży Towarów.
4. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
1) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o nr 59 1050 1520 1000 0022 8828 1757 (ING Bank Śląski),
2) za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU (świadczonych przez PayU S. A. ul. Grunwaldzka 182 60-166 Poznań),
3) kartą kredytową przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy, przy ul. Obornickiej 281, 60-691 Poznań,
4) gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy, przy ul. Obornickiej 281, 60-691 Poznań,
5) gotówką za pobraniem do rąk przewoźnika.
5. Kupujący dokonujący zapłaty przelewem, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych oraz osobiście w siedzibie Sprzedawcy powinien zapłacić za Towar wraz z kosztami dostawy w terminie 7 dni od potwierdzenia złożenia Zamówienia.
6. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia (w interaktywnym formularzu). Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego. Przy Zamówieniach na kwotę powyżej 400 zł koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
7. Transakcja dochodzi do skutku po dokonaniu zapłaty przez Kupującego.

 

§ 4


Realizacja Zamówień

 

1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).
2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 3 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
3. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona w przypadku Zamówień płatnych przy odbiorze – po otrzymaniu przez Kupującego e-maila potwierdzającego złożenie Zamówienia lub w przypadku Zamówień płatnych przelewem i za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych – po zaksięgowaniu zapłaty na koncie Sprzedawcy.
4. Przeciętny czas realizacji Zamówienia wynosi średnio wraz z dostawą do 3 dni roboczych. W przypadku ewentualnego wydłużenia czasu realizacji dostawy Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany.
5. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
6. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub na życzenie faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce.
7. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów poprzez:
1) firmę kurierską,
2) odbiór osobisty przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy, przy ul. Obornickiej 281, 60-691 Poznań (poniedziałek-czwartek w godz. 8:00:16:00, w piątek w godz. 8:00-15:00).
8. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).
9. Odbierając dostarczoną przez przewoźnika przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

 

§ 5


Rękojmia i gwarancja

 

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.
2. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
3. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Sprzedawcy lub za pomocą poczty e-mail (sklep@miko.poznan.pl).
4. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
5. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
6. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.
7. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.
8. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
9. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.
10. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
11. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.
12. Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym.  Termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania Towaru Kupującemu, chyba że dokument  gwarancyjny stwierdza inaczej.

 

§ 6


Odstąpienie od umowy

 

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się tutaj, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
4. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
7. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
10. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.


Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest tutaj.

 

§ 7


Ochrona danych osobowych i prywatności

 

1. Kupujący wypełniając formularz Rejestracji/interaktywny formularz Zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.
2. Wypełniając ww. formularze Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Zamówienia.
4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego.
6. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki Cookies, w celu jego poprawnego funkcjonowania.
7. Sprzedawca wykorzystuje pliki Cookies do:
1) dostosowywania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizuje korzystanie ze stron internetowych,
2) tworzenia statystyki, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
3) odczytywania i analizowania statystyki, między innymi z Google AdWords.
8. Kupujący może w swoim urządzeniu i aplikacji obsługującej przeglądanie stron internetowych ustawić własne zasady utrzymywania plików Cookies. W szczególności może blokować automatyczną obsługę plików bądź włączyć informowanie o każdorazowym przesłaniu ich na urządzenie.

9. Więcej informacji w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się w zakładce „Polityka prywatności”.

 

§ 8


Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Sklepu www.sklepmiko.pl (zakładka „Regulamin”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 25.12.2014 r. Regulamin obowiązujący do dnia 24.12.2014 r. jest do pobrania tutaj.
4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:
1) udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 8 ust. 3 Regulaminu,
2) przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,
3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.

 

 

Poprzedni Regulamin sklepu internetowego miko.poznan.pl

Zgodnie z art. 51 ustawy o prawach konsumenta

 

§ 1

Słownik pojęć


1. Sprzedawca – "MIKO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Obornickiej 281, 60-691 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000175996, NIP: 7811736744, REGON: 634523477, kapitał zakładowy 50.000,00 zł.
2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.sklepmiko.pl
3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).
4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
5. Regulamin – niniejszy regulamin.
6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności wózki i akcesoria dziecięce.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

 


§ 2

 

Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.
4. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
5. Towary oferowane przez Sprzedawcę są nowe, posiadają wymagane atesty i instrukcje użytkowania oraz są objęte gwarancją.
6. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
7. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie całej Polski.
8. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
9. Informacje zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert. Wypełniając interaktywny formularz
Zamówienia Kupujący składa ofertę kupna określonego Towaru. Oferta Kupującego jest wiążąca w chwili składania Zamówienia.
10. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może dokonać Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego. Rejestracja jest jednorazowa i nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie. Kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.
11. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

 

§ 3

 

Składanie zamówień

 

1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając interaktywny formularz Zamówienia (dodając wybrany Towar poprzez funkcję „Do koszyka” i następnie przechodząc do zakładki „Przejdź do koszyka” i wykonując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane na stronie komunikaty i informacje, aż do kliknięcia przycisku „Wyślij”),
2. Po złożeniu Zamówienia poprzez serwis Sklepu Kupujący otrzymuje e-mail zawierający wszystkie istotne warunki umowy sprzedaży i potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży Towarów.
3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
1) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o nr 59 1050 1520 1000 0022 8828 1757 (ING Bank Śląski),
2) za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU,
3) kartą kredytową przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy, przy ul. Obornickiej 281, 60-691 Poznań,
4) gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy, przy ul. Obornickiej 281, 60-691 Poznań,
5) gotówką za pobraniem.
4. Kupujący dokonujący zapłaty przelewem powinien zapłacić za Towar w terminie 3 dni od potwierdzenia złożenia Zamówienia.
5. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia (w interaktywnym formularzu). Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego. Przy Zamówieniach na kwotę powyżej 400 zł Kupujący nie ponosi kosztów dostawy.

 

§ 4

 

Realizacja Zamówień

 


1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).
2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 3 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Kupującego nie jest dla Sprzedawcy wiążąca.
3. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona w przypadku Zamówień płatnych przy odbiorze – po otrzymaniu przez Kupującego e-maila potwierdzającego złożenie Zamówienia lub w przypadku Zamówień płatnych przelewem i za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych – po zaksięgowaniu zapłaty na koncie Sprzedawcy.
4. Termin dostawy zakupionych Towarów wynosi zazwyczaj do 3 dni roboczych. W
przypadku ewentualnego wydłużenia czasu realizacji dostawy Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany.
5. W przypadku, gdy Zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania z uwagi na brak Towaru, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 10 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną za niezrealizowane Zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zakup innego, zamiennego Towaru.
6. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub na życzenie faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce.
7. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów poprzez:
1) firmę kurierską,
2) odbiór osobisty przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy, przy ul. Obornickiej 281, 60-691 Poznań (poniedziałek- piątek w godz. 8:00-16:00).
8. Odbierając dostarczoną przez przewoźnika przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

 

§ 5

 

Reklamacja i gwarancja

 

1. Konsumentowi z tytułu niezgodności Towaru z umową lub innemu Kupującemu z tytułu rękojmi za wady, przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.

2. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pomocą poczty e-mail (sklep@miko.poznan.pl).

3. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
4. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane..
5. W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.
6. W przypadku reklamacji składanych przez Kupujących niebędących konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją będzie pokrywał Kupujący niebędący konsumentem.
7. Uprawnienia Konsumenta wynikające z niezgodności Towaru z umową lub Kupującego niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

 

§ 6

 

Odstąpienie od umowy

 

1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
1) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
2) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
3) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
4) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
5) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
6) dostarczania prasy,
7) usług w zakresie gier hazardowych.
3. W razie odstąpienia Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
4. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
5. Konsument, który odstąpił od umowy wysyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi.
6. Koszty Towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez Konsumenta przy zakupie Towaru zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
7. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.


Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest tutaj.


§ 7          

     

Postanowienia końcowe

 


1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Ochrona danych osobowych została uregulowana w dokumencie Polityka Prywatności.

4. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Sklepu www.sklepmiko.pl (zakładka „Regulamin”).